Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Onverwachte extra ontvangsten voor CJIB

CJIBOplichters zorgen ervoor dat mensen via valse e-mails gedwongen worden boetes van niet gemaakte verkeersovertredingen te betalen. In alle gevallen zijn er geen overtredingen begaan, het CJIB stuurt berichten over boetes n.l. nooit via een e-mail maar altijd per post. Bijzonder deze keer is dat men nu bedragen over moet maken naar het CJIB, het rekeningnummer is wel juist, de boete dus niet. De onterecht betaalde bedragen worden door het CJIB teruggestort. Mocht de benadeelde een echte boete nog niet hebben betaald, zal het CJIB met een voorstel  tot verrekening komen.

 

Helft van de jongeren heeft schulden

Koffiemok schuldenUit een landelijk onderzoek is gebleken dat in 2015 zeker de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 27 jaar schulden had. In een interview vertelt een van die jongere over  deurwaarders die nergens rekening mee houden en volgens een medewerker van Back-up (een organisatie die jongeren begeleidt bij het aflossen van schulden) leidt de agressieve houding van deurwaarders er toe bij dat schulden van jongeren sneller oplopen. Zoals vaker wordt nergens vermeld dat een verkeerd omgaan met de eigen financiële middelen (ook) de oorzaak kan zijn van een schuldenopbouw. Daar waar kinderen opgroeien in een gezin met een slecht financieel beleid, is de kans extreem groot dat dit verkeerd voorbeeldgedrag wordt gevolgd. Voorkomen is altijd beter dan achteraf constateren dat er onjuiste keuzes zijn gemaakt met soms langdurige financiële consequenties.
   

Aanpassing incassobeleid

incassoKwetsbare consumenten betalen volgens de ACM niet langer een te hoge schadevergoeding als het telecomabonnement wegens wanbetaling wordt beëindigd. De schadevergoedingen konden oplopen tot soms 100 procent, voor de Autoriteit Consument en Markt aanleiding om in te grijpen. Tien grote telecombedrijven passen hun incassobeleid aan. De normaal verschuldigde bedragen moeten door de wanbetalers vanzelfsprekend wel worden betaald.

   

Geen jubileum maar opheffing!

Op de dag nauwkeurig 40 jaar na de oprichting, is de Broederschap van belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren (v/h Broederschap van belastingdeurwaarders) op 19 oktober 2017 opgeheven. Het ledenaantal was gedaald tot een absoluut minimum, ook lukte het niet meer om voor vacante bestuursfuncties bekwame mensen te vinden. Tijdens de opheffingsvergadering waren twee bestuursleden en één lid van de vereniging aanwezig.
logo_broederschap

   

Mensen lenen weer (te veel) geld

geldleningNaar verwachting gaan dit jaar gezinnen gezamenlijk een recordbedrag lenen. De aantrekkende economie en vertrouwen in de toekomst nodigen hiertoe uit. Het gevaar is echter dat er te hoge bedragen worden geleend, door onverwachte veranderingen in de persoonlijke levenssfeer kunnen dan soms aangegane verplichtingen niet meer worden nagekomen en komen mensen in financiële problemen. De armoedeproblematiek groeit, in 2016 klopten maar liefst 89.000 mensen aan bij de schuldhulpverlening. Voor een deel komen deze mensen (ziekte / ontslag) buiten hun schuld in de problemen, vaak is echter het onjuist omgaan met de eigen financiële mogelijkheden (mede) een oorzaak.
   

Diverse belastingaanslagen van waterschap in een jaar

Vallei en VeluweHet waterschap Vallei en Veluwe heeft aan diverse huishoudens onlangs voor drie jaar aanslagen waterschapsbelasting gelijktijdig toegezonden. Reden voor de nationale Ombudsman om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. In een eerste reactie stelt de ombudsman dat de fout waarschijnlijk is te wijten aan de ICT-systemen. Het onderzoek is naar verwachting in november afgerond.

   

Wereldarmoededag

Wereldarmoededag 2017Jaarlijks is er de wereldarmoededag, dit jaar was deze op 17 oktober jl. Er wordt dan o.a. stil gestaan bij de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld. In ons land werd deze dag aangegrepen om ook meteen naar de werkwijze van incassobureaus te kijken. Deze zouden te snel naar de rechter stappen en schuldenaren daardoor met onnodige kosten opzadelen. Om wantoestanden bij incassobureaus aan te pakken, komt er een register met bonafide bureaus. Gaat men daar in de fout, wordt de registratie ingetrokken.

Bij incassobedrijf Direct Pay heeft men besloten het aantal kantonzaken aanzienlijk te beperken, verder wil men met ingang van 2018 aan bijstandontvangers incassokosten kwijtschelden. Ook komen er  meer mogelijkheden voor het treffen van ruimere betalingsregelingen. Een verschil in aanpak tussen de “rakkers en de stakkers” (wel kunnen betalen maar niet willen/wel willen betalen maar niet kunnen) zou bij alle incassozaken het vertrekpunt moeten zijn.
   

Pagina 11 van 68