Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Maximum aan beslag op banktegoed

20190618_113739 (2)

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) komt met een wetsvoostel waardoor het bedrag van het banktegoed waarop beslag kan worden gelegd, wordt beperkt. Het vrijgestelde bedrag waarop geen beslag kan worden gelegd is binnenkort voor een alleenstaande bijna 1500 euro, voor gehuwden en ouders wordt die grens iets minder dan 2100 euro. In de praktijk betekent dit dat het in veel gevallen niet zinvol meer zal zijn om beslag te leggen op het banktegoed. De aanpassing past bij de uitbreiding van de beslagverboden en de aanstaande verhoging van de beslagvrije voet op het inkomen. Het verhalen van schulden zal er in het algemeen niet eenvoudiger op gaan worden. De oplossing van de schuldenproblematiek zal nog meer dan nu het geval is, moeten worden gezocht in het voorkomen van schulden en ook door meer mensen te leren hoe men op de juiste wijze moet omgaan met de eigen middelen en mogelijkheden. Het onderwerp zal zeker aan de orde komen tijdens het DCN-symposium op woensdag 02 oktober in Nijkerk.

 

Quick scan naar misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt

incassoEind juni komt er meer duidelijkheid waar justitie naar toe wil als het om het incassoregister gaat. Al eerder werd een rapport door Panteia uitgebracht over de misstanden in de incassomarkt. Lees hier verder.

   

Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

schulden (3)In dit overzicht zijn de maatregelen opgenomen die het kabinet neemt om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Bij elke maatregel wordt vermeld welk departement eerstverantwoordelijk is en welke organisaties erbij betrokken zijn. In de kolom ‘stand van zaken’ staat in welke fase van uitvoering de maatregel zich bevindt. In de planning is aangegeven wanneer de actie afgerond zal zijn.

 

   

Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

schuldhulp (2)Op 22 mei 2018 informeerde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. In haar brief beschrijft zij onder andere dat het kabinet de doorstroming vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil verkennen en wil bezien of verbetering aan de orde is. De verkenning moet inzicht geven in de oorzaken van de daling van het aantal instromers in de wettelijke schuldsanering om eventueel passende maatregelen te kunnen nemen. Dit als onderdeel van actielijn 2 Ontzorgen en Ondersteunen van het actieplan Brede Schuldenaanpak. In een rapportage van bureau Berenschot wordt verslag gedaan van de resultaten van die verkenning. Lees hier verder.

   

Toeslagen blijft zorgenkindje Belastingdienst

blauwe brief 1De Belastingdienst heeft de afgelopen twaalf jaar 24 miljard euro aan toeslagen ten onrechte uitbetaald. Het merendeel daarvan komt uiteindelijk terug, maar 1,5 miljard staat nog uit en 806 miljoen euro is sowieso afgeschreven als 'oninbaar'. Lees hier verder.

   

De toekomstbestendige gerechtsdeurwaarder

inhollandWanneer de deurwaarder niet zou bestaan en nu zou moeten worden uitgevonden, hoe zou die er dan uitzien? Dat is de vraag die we in de ontwerpsessies centraal hebben gezet. Met de ontwerpsessies zijn gedachten en visies samengebracht van mensen vanuit de beroepsgroep, maar ook van veel anderen die op uiteenlopende manieren betrokken zijn bij het werkveld er omheen. Ze geven een beeld van wat uit verschillende richtingen belangrijk gevonden wordt wanneer we onze blik richten op de toekomstbestendige deurwaarder. Minstens één ding lijkt tussen dat alles al glashelder te zijn: de eerste plek om het toernooimodel los te laten is bij beantwoording van de vraag 'Wanneer de deurwaarder niet zou bestaan en nu zou moeten worden uitgevonden, hoe zou die er dan uitzien?'. Lees hier verder.

   

Binnentreding woning

energieEen deurwaarder kan op grond van 444 Rv bijstand aanvragen door de politie voor het binnentreden van een woning. Medewerkers van Nutsbedrijven moeten soms voor het opnemen van een meterstand of het afsluiten van energie wegens wanbetaling  ook een woning binnentreden. De aanbeveling binnentreding  geeft duidelijkheid onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.

   

Pagina 10 van 23