Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Justitieel Incassobureau laat waarschuwing uitgaan

cjib1Opnieuw waarschuwt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor vervalste bekeuringen welke in omloop zijn. Er komen bij het CJIB meldingen binnen van mensen die worden gemaand een bedrag over te maken. Bij het niet voldoen hieraan, wordt gedreigd de bankrekening te blokkeren. De geadresseerde ontvangt het bericht via een e-mail, een werkwijze welke niet door het CJIB wordt gehanteerd. Bekeuringen worden n.l. altijd via de post en met een bijgevoegde acceptgirokaart toegezonden. Het bericht kan dan ook worden genegeerd en de toegezonden mail moet worden verwijderd.

 

Deurwaarders en sociaal raadslieden niet blij met Bijstandswet

socraadsliedenVolgens de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden zorgt de nieuwe Wet werk en bijstand ervoor, dat mensen die nu al in de schulden zitten nog dieper in de problemen geraken. De wet is door de Tweede Kamer reeds goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Zowel de Sociaal Raadslieden als de gerechtsdeurwaarders (via de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) hebben in een brief de Eerste Kamer opgeroepen tot een aanpassing van het wetsvoorstel.

De inhoud van de kritiek betreft hoofdzakelijk de berekening van de beslagvrije voet bij een beslaglegging op het inkomen van een schuldenaar. Deze zou nog ingewikkelder worden dan zij nu al is, mede door allerlei uitzonderingen. In de praktijk is het nu al moeilijk genoeg om op de juiste wijze de beslagvrije voet te bepalen en in het geval er verkeerde bedragen worden gehanteerd, kan het zo maar zijn dat schuldenaren te weinig over houden om van rond te komen.

Lees meer: Deurwaarders en sociaal raadslieden niet blij met Bijstandswet

   

Deurwaarders op pad voor inning woonkostenbijdrage

deurwaarder_aan_deurDe gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam heeft per abuis in 2013 aan ruim 9000 inwoners met een minimum inkomen, duizenden euro’s  aan woonkostenbijdrage meer uitbetaald dan de bedoeling was. In plaats van 1,88 miljoen werd er 188 miljoen uitgekeerd. Een klein deel van deze minima, 152 huishoudens, weigert nu om het te veel ontvangen bedrag terug te betalen. Met 148 gezinnen in een betalingsregeling getroffen. Van het teveel uitgekeerde bedrag is inmiddels wel het grootste deel terug ontvangen, er resteert  echter nog  2,3 miljoen. De weigeraars kunnen binnenkort een deurwaarder op bezoek verwachten, naar schatting kost deze invorderingsoperatie de gemeente Amsterdam zo’n 300.000 euro.

   

Uw advies even geen goed advies

afbeelding-adviesHet bedrijf “Uw Advies” biedt schuldenaren ogenschijnlijk de mogelijkheid om onder een beslag op het inkomen uit te komen. Nadat er door een deurwaarder beslag is gelegd op het inkomen, komt Uw Advies met een valse notariële verklaring en een gefingeerde schuldbekentenis in actie. Men verklaart zo ook schuldeiser te zijn en wil gaan meedelen in het beslag op het inkomen. Op het bedrag dat vervolgens door de eerste beslaglegger wordt uitbetaald aan Uw Advies wordt 20 procent ingehouden. Het restant gaat terug naar de schuldenaar, deze houdt zo een hoger te besteden bedrag over.

Lees meer: Uw advies even geen goed advies

   

Toename van leningen voor luxe

LeningVoor veel huishoudens is het moeilijk te accepteren dat ze minder te besteden hebben. Men probeert de levensstandaard vast te houden door steeds meer kredieten te nemen. De problemen welke daaruit voortvloeien zijn groot, het aantal problematische schuldenaren groeide in zes jaar met bijna twintig procent. Waren het tot voor kort hoofdzakelijk mensen met een uitkering die in de financiële problemen kwamen, wordt er nu een toename zichtbaar van zzp-ers en mensen met een modaal inkomen welke niet meer rond kunnen komen.

Lees meer: Toename van leningen voor luxe

   

Incassobureaus in de problemen

Incassobureau1Werk genoeg, maar weinig te verdienen. Dat is volgens een artikel in de Telegraaf van toepassing op incassokantoren. Regelmatig worden zaken tegen de afspraak “no cure, no pay” in behandeling genomen. In toenemende mate blijkt er bij de schuldenaar echter niets te halen en staan er dan ook voor de inzet (en gemaakte kosten) geen inkomsten tegenover. Financieringen bij de aankoop van luxegoederen, leningen en kredieten in combinatie met verkeerd omgaan met de eigen financiële mogelijkheden, hebben veel mensen in de problemen gebracht. Dit alles is nog versterkt door de aanhoudende economische crisis.

Lees meer: Incassobureaus in de problemen

   

Schuldentoets bij wetsvoorstel

schuld1Volgens SP- Tweede Kamerlid Merkies, moet er bij elke wet die het kabinet wil invoeren een schuldentoets komen. Er moet worden bekeken welke invloed die wet heeft op de schulden van burgers. Volgens de politicus zijn er steeds meer mensen die zich in de schulden moeten steken om de hogere vaste lasten zoals de huur te kunnen betalen. De SP-er stelt dat door de enorme bezuinigingen welke worden doorgevoerd  er de oorzaak van is dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Het gevolg is betalingsachterstanden bij huur- en energienota’s. Inmiddels heeft twee op de drie woningbouwverenigingen laten weten dat men de huren per 1 juli 2014 maximaal zal laten stijgen.

Lees meer: Schuldentoets bij wetsvoorstel

   

Pagina 84 van 91