Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Online toezicht van rechtbank bij faillissementen

ClosedOp 1 december is er een pilot van drie maanden gestart waarin de rechtbanken van Den Haag, Limburg en Noord-Nederland samen met vijftien curatoren de toezichtrol bij faillissementen via een online systeem gaan uitoefenen. Nieuwe faillissementen krijgen dan een volledig digitaal dossier in plaats van een papieren dossier. Bij een faillissement heeft de curator een centrale, uitvoerende rol. De Rechter Commissaris (RC) een controlerende. Voor bepaalde beslissingen moet de curator toestemming aan de RC vragen, ook moet hij verslagen en overzichten bij de rechtbank indienen. Dat gaat met het nieuwe online systeem veel sneller dan met papier. Ook zorgt het systeem voor meer duidelijkheid over de gevolgde werkwijze van de curator. Deze snelheid en transparantie zijn van belang voor alle partijen die bij een faillissement zijn betrokken te weten de ondernemer, zijn crediteuren, andere procespartijen en professionals zoals de curator en deurwaarder. Zie voor meer informatie het themadossier over de modernisering van de rechtspraak.
 

Daling aantal rechtszaken na stijging griffierechten

RechtspraakEen aanzienlijke verhoging van de griffierechten leidt tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit kan worden opgemaakt uit de evaluatie van een eerder onderzoek naar dit effect. Wel is het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter moeilijk te becijferen, zo valt op te maken uit de evaluatie. Op basis van een eigen onderzoek berichtte de Raad voor de rechtspraak dat een stevige verhoging van de griffierechten leidt tot een flinke daling van het aantal handelszaken. Een verdubbeling van de griffierechten zou leiden tot 40 procent minder zaken. Burgers en bedrijven zouden minder snel naar de rechter stappen.

   

Landelijk invorderingcentrum boekt succes

belastingdienst_logoDoor een verbeterde invordering via twee landelijke centra in Amsterdam en Groningen, boekt de Belastingdienst aanzienlijk betere resultaten bij het invorderen van belastingschulden. Dit jaar is er zo’n 50 miljoen meer van wanbetalers ontvangen ten opzichte van 2013. Door extra toezicht en fraudebestrijding zal er nog meer geld geïnd kunnen worden, zo is de verwachting. Op dit moment betaalt 2,5 procent van de 9 miljoen belastingplichtigen niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde belastingen. In aantallen betekent dit altijd nog enkele honderdduizenden personen. Dankzij een extra overheidbudget van 157 miljoen euro werden 1600 extra medewerkers aangesteld en kon het nu verbeterde resultaat worden geboekt.

   

Werkgever geeft les in schuldpreventie

scaniaVrachtautoproducent Scania in Zwolle biedt alle 1600 medewerkers een gratis cursus schuldpreventie aan. Via deze cursus worden tips aangereikt en voorbeelden gegeven waardoor medewerkers uit de schulden kunnen komen of kunnen voorkomen in de schulden te geraken. Het aantal loonbeslagen bij Scania is de laatste jaren toegenomen zo ook het ziekteverzuim onder de werknemers. Dat financiële problemen kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim is een bekend gegeven, het initiatief van Scania verdient alle lof. Mocht dit in de praktijk succesvol zijn, zal de cursus ook bij de andere vestigingen van Scania worden gegeven.

   

Wet voor incassobureaus

incassoTweede Kamerlid voor de ChristenUnie Carola Schouten, hoopt voor de komende zomer een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen waarin staat dat de branche van incassobureaus moet reguleren. Van de ongeveer vier honderd incassobureaus houdt zo ongeveer 50 procent zich niet aan de regels, vraagt te veel geld voor de diensten en vertoont intimiderend gedrag naar schuldenaren. Met haar wetsvoorstel wil Schouten regelen dat incassobureaus aan kwaliteitseisen gaan voldoen en dat medewerkers opleidingen moeten gaan volgen. Daarnaast moet er een toezichthouder gaan komen die boetes kan uitdelen in het geval er toch zaken fout gaan. De DCN studiedagen zijn ook bij uitstek geschikt voor medewerkers van incassobureaus die op de juiste wijze en volgens de nieuwste normeringen willen werken. De eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag is op woensdag 7 oktober 2015.

   

Aanpak van armoede en schuldenproblematiek versterkt

ArmoedeHet extra geld dat gemeenten sinds vorig jaar ontvangen voor armoedebestrijding, wordt over het algemeen gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is. Dat kan worden geconcludeerd uit een onderzoek onder 403 gemeenten. In 2013 ontvingen gemeenten hiervoor een bedrag van 19 miljoen euro, dit jaar was dat 70 miljoen en in 2015 zal dit zijn opgelopen naar 90 miljoen euro. Het armoedebeleid van gemeenten richt zich hoofdzakelijk op gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders met kinderen, uitkeringsgerechtigden en  langdurig armen. Het blijkt voor gemeenten wel moeilijk om de doelgroepen goed in beeld te krijgen. Naast gemeenten hebben ook maatschappelijke organisaties een belangrijke rol bij de armoedebestrijding. Zowel in 2014 als in 2015 is voor deze organisaties een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De werkloosheid, een van de oorzaken van armoede, is in oktober vrijwel gelijk gebleven. Eind oktober waren er 627.000 mensen werkloos, dat is 8 procent van de beroepsbevolking. Zie voor meer informatie de gepubliceerde cijfers van het CBS.

   

Te late reactie bij vermindering inkomen

laag_inkomenVolgens het Nibud komen huiseigenaren en werknemers te laat en onvoldoende in actie bij een terugval op het inkomen. Men schat de ernst van de nieuwe situatie niet op de juiste wijze in, betaalachterstanden worden niet adequaat aangepakt. Bij aanmeldingen voor schuldhulpverlening bestaat het aantal voor zo’n 50 procent inmiddels uit mensen met een baan. Het percentage aanmeldingen door mensen met een koopwoning is inmiddels gestegen naar 14 procent. Het blijkt tevens dat een groot deel van de mensen met achterstanden in het betalen van de hypotheek, hun administratie niet op orde hebben.

Lees meer: Te late reactie bij vermindering inkomen

   

Pagina 72 van 86