Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Huurtoeslag niet naar woningcorporaties

logo_toeslagenVolgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is het door praktische problemen onmogelijk dat huurtoeslagen niet aan de huurders maar aan de woningcorporaties worden overgemaakt. Voor huurders die moeite hebben met het juist omgaan met hun financiële middelen, zou het een goede zaak zijn indien niet zij maar de verhuurder de toeslag zou ontvangen. De hoogte van de toeslag kan variëren door o.a. veranderingen van het inkomen, het zou daardoor een zeer bewerkelijke regeling worden.

Lees meer: Huurtoeslag niet naar woningcorporaties

 

Flinke afname faillissementen

bankroetUit cijfers van het faillissementdossier.nl blijkt dat het aantal faillissementen in de eerste helft van dit jaar met bijna 25 procent is gedaald. In de maand juni was er zelfs sprake van een daling met 40 procent. Negatieve uitzondering is de detailhandel via internet. Terwijl het aantal faillissementen in de gehele detailhandel met 16 procent daalde, gingen er 17 procent meer webwinkels failliet. De aantrekkende economie in combinatie met het toegenomen consumentenvertrouwen zijn de belangrijkste oorzaken van de daling van het aantal faillissementen. De zachte winter en het relatief warme voorjaar zouden ook positieve invloeden hierop hebben.

   

Heffing gemeentelijke belastingen flink in beweging

GemBelAmsterdam maakte kort geleden bekend een aantal gemeentelijke belastingen waaronder de  hondenbelasting te gaan schrappen. Nijmegen wil  nu de afvalstoffenheffing in drie jaar geleidelijk afschaffen. Men wil hiermee in 2015 beginnen, in 2017 moet de afvalstoffenheffing dan voor alle inwoners zijn verdwenen. Nijmegen wil de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval voortaan betalen uit de onroerende zaakbelasting. De inwoners van Nijmegen blijven wel betalen voor de groene vuilniszak aangezien er daardoor nog steeds een stimulans is om afval te scheiden. Met dit voorstel zullen huurders goedkoper uit zijn ten opzichte van woningeigenaren, verzoeken tot kwijtschelding zullen door deze wijziging verminderen. Er zijn dit jaar fors minder bezwaren gemaakt tegen de vaststelling van de WOZ-waarde door gemeenten. Tegen 1,6 procent van de aanslagen is bezwaar gemaakt, in 2013 was dit percentage nog 3 procent.

   

Betalingsregeling bij verkeersboetes mogelijk

CJIBVerkeersovertreders die een boete krijgen, deze boete wel willen maar niet in een keer kunnen betalen, krijgen de mogelijkheid het verschuldigde bedrag via een gespreide betaling te voldoen. Op dit moment is deze wijze van betaling alleen mogelijk als iemand ernstige schulden heeft en daarnaast ook vaak nog een strafrechtelijke boete moet voldoen. Met de nu voorgestelde ruimere betalingsmogelijkheden hopen de bewindslieden Opstelten en Teeven dat meer mensen de boete vrijwillig voldoen , daardoor minder vaak dure dwangmiddelen ingezet hoeven te worden en dat de schuldenaar niet wordt geconfronteerd met extra invorderingskosten.In 2013 zijn ongeveer 16.500 betalingsregelingen getroffen voor verkeersboetes.

   

Aanpassing beslagvrije voet

portemonneeHet bruto minimum loon en de meeste uitkeringen zijn per 1 juli 2014 iets hoger. Het bruto minimum loon (23 jaar en ouder) is vanaf 1 juli opgehoogd van € 1.485,60 naar € 1.495,20 per maand. Omdat diverse uitkeringen wettelijk zijn gekoppeld aan de ontwikkelingen van het minimumloon, worden deze tevens aangepast.Ook al zijn de wijzigingen miniem, toch zal met het leggen van een beslag op het inkomen hiermee rekening moeten worden gehouden. Dit om klachten over een verkeerd gehanteerde beslagvrij voet te voorkomen.

   

Preadvies vereenvoudiging beslagvrije voet

kbvgDe Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft  aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven het eerste exemplaar van het preadvies “Naar een nieuwe beslagvrije voet, vereenvoudiging in een tweetrapsraket” aangeboden.e afgelopen tijd is er regelmatig kritiek geweest op deurwaarders aangezien deze de beslagvrij voet verkeerd zouden berekenen. Met het nu uitgebrachte preadvies verwacht de KBvG dat de voorstellen ertoe zullen bijdragen dat de beslagvrije voet weer een absoluut bestaansminimum wordt.

   

Moeizame samenwerking tussen politie en BOA’s

Politie_1Een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van het programma Politie & Wetenschap, geeft aan dat de samenwerking tussen politie en het gemeentelijk stadstoezicht in de grote steden te wensen over laat.  Dit valt te lezen in een bericht van Binnenlands Bestuur op 27 juni. Een van de oorzaken is dat politiemensen vooroordelen hebben over b.v. het vermeende gebrek aan daadkracht bij Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Het werk van een BOA bestaat hoofdzakelijk uit het op straat toezicht houden, bestrijden van overlast en parkeercontroles. Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie leeft/leefde het idee, om BOA’s in plaats van agenten ter assistentie mee te sturen met (belasting)deurwaarders bij bijvoorbeeld binnentredingen en huisuitzettingen. Zowel de KBvG als de DCN hebben zich hier krachtig tegen uitgesproken. Een kwalificatie over het huidige werk dat de BOA’s doen, wordt door de deurwaarders overigens niet gegeven.

   

Pagina 69 van 77