Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Uitzetting loopt uit de hand

brandweer 2Bij een huisuitzetting op dinsdag 03 februari 2015 in Raalte (Lijsterbesstraat), werkte de bewoner bepaald niet mee. Op aanbellen door de uitvoerende deurwaarder, welke door twee agenten werd geassisteerd, werd niet gereageerd. Via een kijkje door de brievenbus kon worden gezien dat de voordeur met o.a. met een bank en een deur was gebarricadeerd. Vervolgens zette de man zijn woning in brand en vluchtte naar het balkon. Daar kon de gealarmeerde brandweer hem vanaf halen, hij werd vervolgens gearresteerd. De bewoner zorgde al twee jaar voor overlast in de buurt, naast schade aan de woning van betrokkene zijn ook de boven- en benedenwoning door o.a. rook- en waterschade (tijdelijk) onbewoonbaar.
 

Flinke schuldsanering

schuldhulpBij ongeveer 60.000 van de allerarmste inwoners van Kroatië  wordt in één keer alle schulden kwijt gescholden. Deze kwijtschelding geldt overigens wel voor een beperkte groep. Zo mag de totale  schuldenlast per persoon niet boven de 4.500 euro uitkomen en mag het inkomen niet hoger zijn dan 112 euro per maand. In totaal kost deze sanering de overheid, banken en private ondernemingen 265 miljoen euro. Het plan geeft betrokkenen een kans op een nieuwe financiële start.
   

Zwartspaarders beloond?

zwart geldHet gerechtshof in Arnhem heeft spaarders in een zaak, welke was aangespannen tegen de Belastingdienst, in het gelijk gesteld. De fiscus wil n.l. de naam van een tipgever, waardoor de zwartspaarders getraceerd konden worden, niet vrij geven. De spaartegoeden stonden op een bank in Luxemburg, de anonieme tipgever werd voor zijn informatie door de fiscus betaald. Het Hof heeft de opgelegde aanslagen inmiddels vernietigd, de Belastingdienst gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen het vonnis van het gerechtshof.
   

Klacht ongegrond en klacht gegrond verklaard

uitspraak rechtbankDe Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam heeft een klacht inzake buitenproportioneel handelen (in rekening gebrachte invorderingskosten) ongegrond verklaard, een klacht over een gelegd loonbeslag werd echter gegrond verklaard. Klik voor de details op onderstreepte woorden.

In de Gerechtsdeurwaarders (art. 33-49) is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders geregeld. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige of bij krachten de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt (de zogenaamde tuchtrechtelijk norm)  De Kamer toetst de ingediende klachten aan deze norm.

De Kamer heeft als tuchtrechter de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de gerechtsdeurwaarder als publiek ambtenaar (de ambtshandelingen) maar ook over de gerechtsdeurwaarder als incassobureau.

   

Trammelant in Tilburg

agressieEen 70-jarige man pleegde op 27 januari jl. bij een huisuitzetting in Tilburg verzet en probeerde een assisterende politieagent een vuistslag te geven. Het geen overigens mislukte. De uitvoerende deurwaarder had op grond van te verwachten problemen assistentie aangevraagd, naar is gebleken een juiste inschatting. De woonsituatie was vanwege een hoofdhuurder en twee onderhuurders onduidelijk, een van de onderhuurders maakte amok en was het niet eens met de ontruiming. Hij werd gearresteerd, tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt.

   

Gemeente gesnapt

belastingdienst_logoDe gemeente Dronten moet nog een flink bedrag betalen aan de Belastingdienst. Tijdens een extern onderzoek naar de gemeentelijke salarisadministratie kwam aan het licht dat sinds 2011 een bedrag van 2 miljoen euro aan premies WAO en WIA niet is afgedragen. Bij zowel de gemeente als de Belastingdienst was deze fout overigens  jarenlang niet ontdekt . Een tegenvaller voor de gemeente, een meevaller voor de Belastingdienst.

   

Stortvloed aan frauduleuze facturen

FraudehelpdeskDe organisatie Fraudehelpdesk, welke 2014 een inleiding gaf bij de DCN studie- en actualiteitendag, meldt dat er een grote toename is van nepfacturen. Zo is er met gebruikmaking van het Intrum Justitia logo opnieuw een nepfactuur in de omloop gebracht. Slechts de kleur van het logo is afwijkend, verder lijkt het een echte rekening. Nog altijd schrikken de nodige mensen van zo’n factuur en gaan snel over tot betaling. Om vervolgens te constateren dat e.e.a. een nepfactuur blijkt te zijn. Berichten zogenaamd namens “Van Landschot”, de “Gouden Gits”en andere organisaties vallen o.a. ook op door fouten in de benaming, toch worden deze fouten niet door iedereen meteen onderkend.

Lees meer: Stortvloed aan frauduleuze facturen

   

Pagina 62 van 79