Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Programma studie- en actualiteitendag 2017 gereed

opening studiedag 2017De inschrijving is geopend! Het programma van de studiedag 2017 is hier te openen, inschrijving kan weer online maar ook op andere wijze worden gerealiseerd. De KBvG heeft voor de toekenning van PE-punten in het algemeen een bericht laten uitgaan dat hier kan worden gelezen.
 

Opslag inboedels in Amsterdam gewijzigd

Opslag inboedelDoor een grote afname van door deurwaarders (op verzoek van woningcorporaties) gedane ontruimingen, is de behoefte aan opslagruimte in Amsterdam flink gedaald. Mede hierdoor is er een wijziging in het beschikbaar stellen van opslagruimte, zo heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt. Lees hier verder.

   

Opgroeien zonder armoede

Armoede is geen kinderspelDe Sociaal Economische Raad (SER) heeft op verzoek van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een advies uitgebracht over de wijze waarop armoede onder kinderen is terug te brengen. Onder armoede wordt hierbij ook verstaan het niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten zoals het lidmaatschap van sportverenigingen en meegaan met schoolreisjes. Het staat vanzelfsprekend in geen verhouding tot armoede in derdewereldlanden.
   

Stuiten van verjaring door middel van een tweede aanmaning

Raad van StateDe Raad van State heeft uitspraak gedaan op het hoger beroep in een zaak, betreffende een opgelegde dwangsom, van een inwoner van Almkerk tegen het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard, lees hier de volledige tekst van de uitspraak.
   

Huur moeilijker op te brengen

hurenHet Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meldt een toename van huurders met een betaalrisico. In 2012 had 37 procent van deze groep moeite om de huur tijdig te betalen, is 2015 was dit percentage gestegen naar bijna 55 procent. In aantallen betekent dit dat inmiddels een half miljoen huurders moeite heeft om aan de verplichtingen te voldoen. Het betreft hierbij mensen die na het betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden voor noodzakelijke uitgaven om in het levensonderhoud te voorzien. De stijging van dit aantal is toe te schrijven aan de instroom van huishoudens met een relatief laag inkomen, door oplopende woonlasten en een achterblijvende inkomensontwikkeling. Belangenvereniging de Woonbond ziet zich door de cijfers van het planbureau gesteund om te pleiten voor een huurverlaging van 10 procent.

   

Alphen aan de Rijn begint met Mobility Mentoring

mobilityDe Amerikaanse methode van armoedebestrijding (Mobillity Mentoring) is in Nederland geïntroduceerd door Nadja Jungmann (een van de sprekers tijdens de komende DCN-studiedag in oktober 2017). De gemeente Alphen aan de Rijn is de eerste gemeente die in de praktijk hiermee aan de slag gaat. Het wegnemen van stress bij mensen met schulden en een betere begeleiding, zijn daarbij belangrijke onderdelen. Verder bepaalt de deelnemer (schuldenaar) zelf de doelen die hij/zij wil behalen, de schuldhulpverlener (mentor) ondersteunt hem of haar daarbij. Daar waar deze methode aan de ene kant extra kosten met zich meebrengt, zou er bespaard kunnen worden op gezondheidszorg en uitkeringen. Of deze werkwijze ook deurwaarders buiten de deur weet te houden, zal de praktijk moeten uitwijzen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Enschede en Groningen volgen de ontwikkelingen op de voet en overwegen om ook deze om van armoedebestrijding ook binnen hun gemeente te introduceren. Lees hier verder.

   

Gebruik van een drone bij beslaglegging?

droneHet gebruik van nieuwe technische en digitale mogelijkheden voor het verkrijgen van verhaalsmogelijkheden of het leggen van beslagen moeten worden benut. Om nu zoals in eerder gepubliceerd artikel met gebruik van een drone een raambeslag te kunnen leggen, gaat naar de mening van DCN nog steeds ruim te ver. Tenzij de veiligheid van de deurwaarder in het geding is, b.v. bij (zware) criminele omstandigheden. Een juiste omschrijving van de roerende goederen bij een “dronebelslag” is dan natuurlijk niet mogelijk, verder schaadt het een vorm van privacy aangezien derden een drone vanzelfsprekend ook kunnen waarnemen. Een beslag op een inboedel moet naar de mening van DCN bij voorkeur in de woning plaatsvinden, een raambeslag moet als allerlaatste mogelijkheid worden benut. Voor wat betreft een beslag op schepen zou een drone wellicht uitkomst kunnen bieden, maar daar blijft het dan ook bij. Onder normale omstandigheden blijft een direct contact tussen de deurwaarder en schuldenaar altijd beter, achtergrondgegevens en persoonlijke omstandigheden welke belangrijk kunnen zijn voor de juiste beoordeling en afhandeling van het dossier kunnen zo worden verkregen en beoordeeld.

   

Pagina 1 van 78